Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego ekulka.pl obowiązujący od dnia 01.10.2021 r.

 

 1. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie
 2. Sklep Internetowy lub Sklep– serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod //////////////// za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 3. Sprzedawca– OSK KULKA Z. U. M. M Kulka s.c. z siedzibą w Lublinie (kod: 20-560), Wyżynna 16/38, adres wykonywania działalności Lublin (kod:20-218), Hutnicza 30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców REGON …………………………; NIP 712-24-08-562, adres e-mail: biuro@kulka.pl, numer telefonu: 81 749 60 80.
 4. Klient– osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 5. Konsument– Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają takim osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 6. Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
 7. Usługi Dodatkowe– usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, możliwe do nabycia odrębnie u partnerów Sprzedawcy.
 8. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.
 9. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 10. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” lub „Odbierz w salonie” przynajmniej jednego towaru.
 11. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 12. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy OSK KULKA s.c. a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 13. Newsletter– elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez OSK KULKA s.c. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od OSK KULKA s.c. treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 14. Firmy Kurierskie– INPOST Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz DTS Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, świadcząca usługi pod marką “ZADBANO”.
 15. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. Postanowienia ogólne
 17. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).
 18. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.
 19. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).
 20. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 21. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującymi rozdzielczość 800×600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).
 22. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem pl/regulaminoraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

III. Informacje o Towarach, Usługach i cenach

 1. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie …………………………………… Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 2. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „DODAJ DO KOSZYKA” i „ODBIERZ W OSK KULKA s.c” oraz Usługi związane z tak oznaczonymi Towarami.
 3. Ceny Towarów i Usług zamieszczane są przy opisie Towarów i Usług.
 4. Wszystkie ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek. OSK KULKA s.c. nie jest płatnikiem podatku VAT.
 5. Zamówienia
 6. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.
 7. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie …………………………….. po przejściu całej procedury składania Zamówienia.
 8. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).
 9. Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku polskim.
 10. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.
 11. Procedura składania zamówienia Towaru
 12. Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości, klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” lub „ODBIERZ W OSK KULKA s.c”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 13. Powtarzając powyższą procedurę, Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość.
 14. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk” lub „Przejdź do koszyka”, gdzie wybiera również sposób dostawy i płatności, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru i zamówionych Usługach.
 15. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę Towaru w kolumnie „Szczegóły produktu” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „X”.
 16. Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Wróć do zakupów” po dodaniu Towaru do koszyka lub klikając przycisk „Powrót do sklepu”, przeglądając zawartość swojego koszyka.
 17. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient kontynuuje procedurę zamawiania, klikając przycisk „Dalej” i przechodzi do kolejnego kroku “Wysyłka i faktura”.
 18. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów:
  a) „Zaloguj się” – Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie ………………………………………, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło.
  b) „Załóż konto” – jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na ……………………………………… na tym etapie możliwe jest założenie konta (więcej o rejestracji w serwisie w punkcie XIII niniejszego Regulaminu). Rejestracja jest dobrowolna,
  c) „Zamów bez rejestracji” – każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane (w sposób zbliżony jak w procesie rejestracji – pkt. XIII Regulaminu).
 19. Po wybraniu jednego z trzech powyższych wariantów Klient zostaje przeniesiony na kolejną stronę, gdzie podaje dane do faktury, adres dostawy i wyraża zgody formalne. Na tym etapie Klient może podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć, czy chce otrzymać fakturę z danymi działalności gospodarczej. Wybrane wcześniej miejsce dostawy do automatu pocztowego lub dla odbioru osobistego stanowi adres dostawy wskazany w tym kroku.
 20. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).
 21. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie na Koncie Klienta. Niezależnie od powyższego dopuszczalne jest również stosowanie przez Sprzedawcę faktur w formie tradycyjnej. Odwołanie zgody na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych może nastąpić w każdym czasie, poprzez oświadczenie Klienta wysłane na adres biuro@kulka.pl
 22. Akceptacja regulaminu przez Klienta stanowi żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 23. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę ”Podsumowanie”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub kartą płatniczą), a następnie na stronę ”Realizacja zamówienia”.
 24. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.
 25. Status i szczegóły Zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Zamówienia” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego Zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail (treść otrzymanej w tej formie informacji Klient może wydrukować).
 26. W przypadku towarów oznaczonych przyciskiem „ODBIERZ W OSK KULKA s.c.”, towary takie:
  a) mogą zostać objęte wyłącznie odbiorem osobistym w jednym ze wskazanych punktów odbioru osobistego (towary takie nie są obejmowane dostawą do klienta);
  b) towary takie mogą być objęte jednym zamówieniem (jednym koszykiem) samodzielnie lub wyłącznie wraz z innymi towarami dostępnymi i przeznaczonymi do odbioru osobistego w tym samym punkcie odbioru osobistego.
 27. Sposób, termin i koszty dostawy
 28. Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 29. Sklep oferuje również możliwość osobistego odbioru zakupionego Towaru na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 30. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem poczty email lub firm kurierskich: DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dla towarów drobnych), DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dla towarów drobnych oraz niektórych towarów wielkogabarytowych). Ponadto dla niektórych towarów Dostawa może być realizowana za pośrednictwem INPOST Sp. z o.o. (do automatów paczkowych). Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru firmy realizującej dostawę, z zastrzeżeniem, iż wybór przez Klienta dostawy do automatu paczkowego (o ile taka opcja jest dostępna) jest dobrowolny.
 31. Na okres dostawy Towaru do Klienta składa się czas pakowania Towaru oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską. Okres ten wynosi łącznie do 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze albo za pośrednictwem przelewu online lub karty płatniczej, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu Przelewy24 z zastrzeżeniem iż decyduje data otrzymania płatności przez Sprzedawcę. Zamówione Usługi wykonywane są w dniu dostawy Towaru przez Firmę Kurierską.
 32. Okres przygotowania towaru do odbioru osobistego w punkcie (gdy wybrano taką opcję) wynosi 1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze albo za pośrednictwem przelewu online lub karty płatniczej, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu Przelewy24) lub od dnia zapłaty, z zastrzeżeniem iż decyduje data otrzymania płatności przez Sprzedawcę od Kredytodawcy).
 33. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru (w tym także do punktu odbioru osobistego lub automatu paczkowego jeśli wybrano taką opcję) z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte Zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację Zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:
  1. podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo
  2. rezygnacji z całości Zamówienia, albo
  3. zmiany Zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.
 34. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm. Odbiory osobiste odbywają się w dniach i godzinach pracy punktów odbiorów osobistych wskazanych na stronie …………………………………………
 35. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem DHL Parcel Polska Sp. z o.o., INPOST Sp. z o.o. lub DPD Polska Sp. z.o.o. o dacie dostawy decyduje kurier, a w przypadku braku możliwości dostawy lub braku odbioru z automatu paczkowego we wskazanym przez kuriera terminie, Towar zostaje pozostawiony do odbioru w „punkcie awizacji” zgodnie z regulacjami ogólnymi tego kuriera ( z zastrzeżeniem, iż w ważnych powodów – w tym epidemiologicznych – awizacja i odbiór w punkcie mogą zostać wyłączone). Po bezskutecznym upływie okresu awizacji, towar zostaje zwrócony do Sprzedawcy.
 36. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronach internetowych Firm Kurierskich (odpowiednio: www.inpost.pl, www.dhl.com.pl, www.dpd.com.pl. Klient ma możliwość zamówienia dostawy na wskazany dzień jeśli system Sklepu Internetowego dopuszcza taki wybór dla danych Towarów oraz Usługa zostanie wybrana w toku składania Zamówienia (za dodatkową opłatą).
 37. Sklep sugeruje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera lub (dla obioru osobistego) pracownika magazynu i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier lub pracownik magazynu spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę lub wstrzyma osobiste wydanie Towaru, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.
 38. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar. Usługa odbioru osobistego Towaru jest bezpłatna.
 39. Do kosztów dostawy każdej przesyłki, w razie wyboru płatności “za pobraniem” (w tym pobraniem w automacie paczkowym) doliczana jest odpowiednia kwota wynikająca z informacji przedstawionej na stronie “Formy płatności” w zakładce „Płatność za pobraniem”.
 40. W każdym przypadku wydanie Towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Towar pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku finansowania zakupu kredytem konsumenckim Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Towaru do dnia upływu terminu odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki.
 41. Możliwość odbioru osobistego w danym punkcie, jest uwarunkowana dostępnością wszystkich kupowanych towarów (w tym w oczekiwanej ilości) w wybranym punkcie – o czym Klient zostanie poinformowany na stronie „Koszyk”.
 42. O przygotowaniu Towaru do odbioru osobistego złożonego zamówienia (skompletowaniu i spakowaniu zamówienia), Klient zostanie poinformowany przez wiadomość e-mail.
 43. Odbioru osobistego może dokonać wyłącznie osoba składająca zamówienie. Odbiór przez inną osobę niż składająca zamówienie, jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu w oryginale pisemnego upoważnienia tej osoby.
 44. Odbioru osobistego w imieniu podmiotu innego niż osoba fizyczna, może dokonać wyłącznie osoba (lub osoby) uprawnione do reprezentacji tego podmiotu zgodnie z odrębnymi przepisami. Odbiór przez inną osobę (osoby) niż uprawnione do reprezentacji podmiotu składająca zamówienie, jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu w oryginale pisemnego upoważnienia udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w odrębnych przepisach.
 45. Pracownik Sprzedawcy może żądać wylegitymowania się przez osobę (osoby) dokonujące odbioru osobistego.

VII. Sposoby i formy płatności, rozwiązanie zamówienia oraz zwrot należności

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób (raz dokonanego wyboru w tym zakresie, dla danego zamówienia, nie można już zmienić po kliknięciu „ZAMAWIAM I PŁACĘ”):
  1. przelew online lub karta płatnicza (w tym: BLIK i Apple Pay i przelew tradycyjny) – za pośrednictwem serwisu Przelewy24 przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,
  2. płatność za pobraniem przewoźnikowi podczas dostawy – gotówką lub kartą płatniczą. Kurier ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej w sytuacjach spowodowanych awarią sprzętu lub innymi problemami technicznymi niezależnymi od Firmy Kurierskiej. Formy zapłaty za pobraniem dostępne w automatach paczkowych, zależne są od możliwości technicznych wybranego automatu oraz regulaminu tej usługi. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – dostępne są wyłącznie automaty obsługujące tę usługę.

           Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu Zamówienia Towarów i Usług (na stronie        „Koszyk”). Możliwość dokonania zapłaty poprzez przelew online lub kartą płatniczą, zależy od spełnienia dodatkowych warunków podmiotów oferujących te formy płatności.

 1. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:
  1. w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu Przelewy24,
  2. w przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze („Płatność za pobraniem” lub „przy odbiorze osobistym’), należność za Towar pobierana jest podczas dostawy (odbioru osobistego)Towaru, w ten sposób, że uprzednie dokonanie płatności warunkuje wydanie towaru.

 

 1. Umowa sprzedaży wygasa:
  1. w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia,
  2. w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru od przewoźnika przesyłki z Towarem, Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub Zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki).
 2. Usługę „przelew online” (w tym: BLIK, Apple Pay i przelew tradycyjny) za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000306513, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 PLN, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.
 3. Usługę „płatność kartą” za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 4.500.000 PLN, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 NIP 7792369887, REGON 301345068.
 5. Szczegółowe warunki realizacji płatności za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej przelewy24.pl.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowylub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres biuro@kulka.pl Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.
 8. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w czasie 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. W przypadku:
  a) towaru zamówionego wraz z wysyłką – towar należy zwrócić na adres: OSK KULKA s.c. Lublin (20-218) Hutnicza 30
 9. b) towaru odebranego osobiście – towar należy zwrócić w tym samym punkcie odbioru osobistego, w którym dokonano odbioru osobistego.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym także koszty zwrotu rzeczy, których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą (o których mowa w pkt. 13).
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru Klient powinien dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT – co ułatwi rozpoznanie zgłoszenia.
 13. Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich Towarów zależy od sposobu realizacji przez Klienta zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej) i może wynieść nawet 700 zł za sztukę (szczegółowe informacje znajdują się na stronie „Reklamacje i zwroty”). W przypadku zamiaru zwrotu Towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt.
 14. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 15. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami
 16. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
 17. Reklamację można złożyć za pomocą formularza “Rękojmia i niezgodność towaru z umową” dostępnego na stronie “Zgłoś reklamację” oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 18. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 19. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 20. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.
 21. Osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących takiej osoby. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.
 22. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami oraz gwarancja
 23. Klientom nie będącym Konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi przez takie osoby stosuje się odpowiednio punkt IX ust. 2 i punkt XI ust. 3 powyżej.
 24. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oraz punktu IX, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.
 25. Zgłaszanie reklamacji za pomocą formularza
 26. Reklamacje można złożyć w każdej formie dopuszczalnej przez prawo.
 27. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od przesłania formularza.
 28. O przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca informuje za pośrednictwem e-maila (wysyłanego na adres e-mail Klienta podanego w reklamacji).

XII. Promocje

 1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
 3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

XIII. Rejestracja w serwisie

 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Rejestracja w serwisie”,.
 2. Rejestracja Osób wymaga podania:
 3. a) imienia,
  b) nazwiska,
  c) adresu e-mail,
  d) hasła (oraz powtórzenia hasła),
  e) telefonu,
  f) kodu pocztowego,
  g) potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.
 5. Aby uaktywnić założone Konto, należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostanie nieaktywne.
 6. Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się w dowolny sposób).
 7. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.
 8. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
 9. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
  a) dokonywanie zakupów,
  b) śledzenie statusu złożonych Zamówień,
  c) przeglądanie archiwalnych Zamówień,
  d) modyfikowanie danych rejestracyjnych,
  e) przypomnienie hasła,
  f) śledzenie oferty Sklepu Internetowego,
  g) korzystanie z funkcjonalności „Towary obserwowane”.
 10. Bez konieczności zakładania Konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 11. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta, który:
  a) narusza niniejszy Regulamin,
  b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
  c) podał przy składaniu Zamówienia nieprawdziwe dane,
  d) podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za Zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 12. Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:
  a) jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją “adresat nieznany”, “adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,
  b) dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej,
  c) w przypadku usunięcia Konta, wszelkie złożone Zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.

XIV. Reklamacje dotyczące płatności

 1. W przypadku dokonania zapłaty za Towar oraz braku zmiany statusu Zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności.
 2. Reklamację dotyczącą płatności można zgłosić w każdy inny dopuszczony prawnie sposób.
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 5. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego do Sprzedawcy.
 6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

XVI. Newsletter

 1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu Internetowego.
 2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

XVII. Funkcjonalności dodatkowe

 1. Rejestracja w serwisie umożliwia również przechowywanie informacji o zakupach dokonywanych w innych kanałach sprzedaży dostępnych u Sprzedawcy, (w szczególności w placówkach stacjonarnych) oraz śledzenia ich statusów. Ponadto na koncie klienta istnieje możliwość pobierania obrazów (kopii) przypisanych do nich dokumentów sprzedaży.
 2. W przypadku podania Sprzedawcy adresu e-mail podczas dokonywania zakupów od dnia 17 maja 2021 r. w innym kanale sprzedaży, informacja o tej transakcji zostanie automatycznie umieszczona na koncie klienta. Informacje o transakcjach wcześniejszych nie będą tam umieszczane.
 3. Rejestracja w serwisie umożliwia przechowywanie informacji o złożonych reklamacjach, w tym śledzenia ich statusów (zarówno dotyczących zamówień w Sklepie Internetowym jak i z innych kanałów sprzedaży).

 

XVIII. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Sklep internetowy, jak i wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej kulka.pl w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.
 3. Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.
 4. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy:
  a) łącze elektroniczne do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  b) adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: kulka@kulka.pl.
 5. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem